Warszawa, dnia 31 grudnia 2020 r.

Piąte (ostatnie) wezwanie
do złożenia dokumentów akcji w spółce Yes Finance S.A.

Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, ze zm.) spółka Yes Finance S.A. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie - XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000489140, NIP: 5213657548, REGON: 146909734, kapitał zakładowy 300.000 zł opłacony w całości (dalej: "Spółka" lub "Emitent") wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia akcji Emitenta, które mają formę dokumentu celem ich dematerializacji, tj. rejestracji w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot spełniający kryteria określone w art. 3281 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych.

Zgodnie z w/w ustawą od 1 marca 2021 r. akcje nie mogą mieć formy materialnej (pisemnej).

Dokumenty akcji / odcinki zbiorowe akcji należy składać bezpośrednio w siedzibie Spółki pod następującym adresem:
ul. Puławska 145
02-715 Warszawa
w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), po wcześniejszym umówieniu terminu.

Złożenie dokumentów akcji / odcinków zbiorowych odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi lub osobie działającej w jego imieniu na podstawie pełnomocnictwa.

W sprawach związanych z niniejszym wezwaniem akcjonariusze mogą kontaktować się ze Spółką za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kontakt@yesfinance.pl.

Niniejsze wezwanie jest ostatnim spośród wymaganych przez prawo.

Z poważaniem,
Zarząd YES FINANCE S.A.

Warszawa, dnia 04 grudnia 2020 r.

Czwarte wezwanie
do złożenia dokumentów akcji w spółce Yes Finance S.A.

Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, ze zm.) spółka Yes Finance S.A. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie - XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000489140, NIP: 5213657548, REGON: 146909734, kapitał zakładowy 300.000 zł opłacony w całości (dalej: "Spółka" lub "Emitent") wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia akcji Emitenta, które mają formę dokumentu celem ich dematerializacji, tj. rejestracji w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot spełniający kryteria określone w art. 3281 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych.

Zgodnie z w/w ustawą od 1 marca 2021 r. akcje nie mogą mieć formy materialnej (pisemnej).

Dokumenty akcji / odcinki zbiorowe akcji należy składać bezpośrednio w siedzibie Spółki pod następującym adresem:
ul. Puławska 145
02-715 Warszawa
w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), po wcześniejszym umówieniu terminu.

Złożenie dokumentów akcji / odcinków zbiorowych odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi lub osobie działającej w jego imieniu na podstawie pełnomocnictwa.

W sprawach związanych z niniejszym wezwaniem akcjonariusze mogą kontaktować się ze Spółką za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kontakt@yesfinance.pl.

Z poważaniem,
Zarząd YES FINANCE S.A.

Warszawa, dnia 05 listopada 2020 r.

Trzecie wezwanie
do złożenia dokumentów akcji w spółce Yes Finance S.A.

Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, ze zm.) spółka Yes Finance S.A. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie - XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000489140, NIP: 5213657548, REGON: 146909734, kapitał zakładowy 300.000 zł opłacony w całości (dalej: "Spółka" lub "Emitent") wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia akcji Emitenta, które mają formę dokumentu celem ich dematerializacji, tj. rejestracji w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot spełniający kryteria określone w art. 3281 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych.

Zgodnie z w/w ustawą od 1 marca 2021 r. akcje nie mogą mieć formy materialnej (pisemnej).

Dokumenty akcji / odcinki zbiorowe akcji należy składać bezpośrednio w siedzibie Spółki pod następującym adresem:
ul. Puławska 145
02-715 Warszawa
w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), po wcześniejszym umówieniu terminu.

Złożenie dokumentów akcji / odcinków zbiorowych odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi lub osobie działającej w jego imieniu na podstawie pełnomocnictwa.

W sprawach związanych z niniejszym wezwaniem akcjonariusze mogą kontaktować się ze Spółką za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kontakt@yesfinance.pl.

Z poważaniem,
Zarząd YES FINANCE S.A.

Warszawa, dnia 16 października 2020 r.

Drugie wezwanie
do złożenia dokumentów akcji w spółce Yes Finance S.A.

Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, ze zm.) spółka Yes Finance S.A. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie - XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000489140, NIP: 5213657548, REGON: 146909734, kapitał zakładowy 300.000 zł opłacony w całości (dalej: "Spółka" lub "Emitent") wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia akcji Emitenta, które mają formę dokumentu celem ich dematerializacji, tj. rejestracji w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot spełniający kryteria określone w art. 3281 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych.

Zgodnie z w/w ustawą od 1 marca 2021 r. akcje nie mogą mieć formy materialnej (pisemnej).

Dokumenty akcji / odcinki zbiorowe akcji należy składać bezpośrednio w siedzibie Spółki pod następującym adresem:
ul. Puławska 145
02-715 Warszawa
w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), po wcześniejszym umówieniu terminu.

Złożenie dokumentów akcji / odcinków zbiorowych odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi lub osobie działającej w jego imieniu na podstawie pełnomocnictwa.

W sprawach związanych z niniejszym wezwaniem akcjonariusze mogą kontaktować się ze Spółką za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kontakt@yesfinance.pl.

Z poważaniem,
Zarząd YES FINANCE S.A.

Warszawa, dnia 30 września 2020 r.

Pierwsze wezwanie
do złożenia dokumentów akcji w spółce Yes Finance S.A.

Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, ze zm.) spółka Yes Finance S.A. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie - XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000489140, NIP: 5213657548, REGON: 146909734, kapitał zakładowy 300.000 zł opłacony w całości (dalej: "Spółka" lub "Emitent") wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia akcji Emitenta, które mają formę dokumentu celem ich dematerializacji, tj. rejestracji w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot spełniający kryteria określone w art. 3281 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych.

Zgodnie z w/w ustawą od 1 marca 2021 r. akcje nie mogą mieć formy materialnej (pisemnej).

Dokumenty akcji / odcinki zbiorowe akcji należy składać bezpośrednio w siedzibie Spółki pod następującym adresem:
ul. Puławska 145
02-715 Warszawa
w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), po wcześniejszym umówieniu terminu.

Złożenie dokumentów akcji / odcinków zbiorowych odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi lub osobie działającej w jego imieniu na podstawie pełnomocnictwa.

W sprawach związanych z niniejszym wezwaniem akcjonariusze mogą kontaktować się ze Spółką za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kontakt@yesfinance.pl.

Z poważaniem,
Zarząd YES FINANCE S.A.